2019-01-03

Wykaz numerów kont bankowych Miasta Jasła

Począwszy od 20 stycznia 2019 r. ulega zmianie bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Jasła i Urzędu Miasta w Jaśle.

 

 Wpłat podatków i opłat lokalnych można dokonać bez prowizji
w Banku Spółdzielczym w Bieczu, Oddział w Jaśle, ul. Stroma 2, 38-200 Jasło.

 

Czynny:

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1800

 

Wykaz numerów kont bankowych- Bank Spółdzielczy w Bieczu, Oddział w Jaśle

 

Oznaczenie rachunku

Numer rachunku

Rachunek bieżący

87 8627 1011 2001 0048 6891 0001

Inne dochody UM

60 8627 1011 2001 0048 6891 0002

Opłata skarbowa

33 8627 1011 2001 0048 6891 0003

Podatek od nieruchomości – os. prawne

06 8627 1011 2001 0048 6891 0004

Podatek od nieruchomości – os. fizyczne

76 8627 1011 2001 0048 6891 0005

Podatek od środków transportowych – os. prawne

49 8627 1011 2001 0048 6891 0006

Podatek od środków transportowych – os. fizyczne

22 8627 1011 2001 0048 6891 0007

Podatek rolny, leśny i opłata od posiadania psów

92 8627 1011 2001 0048 6891 0008

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

65 8627 1011 2001 0048 6891 0009

Wadia i przetargi

81 8627 1011 2001 0048 6891 0012

Dochody z usług opiekuńczych (MOPS) od dłużników alimentacyjnych

54 8627 1011 2001 0048 6891 0013

Udostępnienie danych osobowych

27 8627 1011 2001 0048 6891 0014

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

97 8627 1011 2001 0048 6891 0015

Gwarancje zabezpieczenia robót

70 8627 1011 2001 0048 6891 0016

Dodatkowe usługi świadczone przez Miasto Jasło
w zakresie odbierania odpadów komunalnych

16 8627 1011 2001 0048 6891 0018

Wpłaty czynszu za lokale mieszkalne

86 8627 1011 2001 0048 6891 0019

Sprzedaż fakturowana VAT

91 8627 1011 2001 0048 6891 0026

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się